Allmänt

Vid köp av städmaskiner av Clean Trade Scandinavia AB gäller köplagen som är dispositiv och innebär att avtal mellan företag gäller i första hand. Våra köpvillkor ligger som grund för avtal mellan säljare och köpare.

Beställning

När beställning sker via vår webbshop accepterar kunden köpvillkoren och förbinder sig att efterleva dem. Efter utförd beställning skickas en orderbekräftelse till kunden. Bindande avtal om köp träffas vid orderbekräftelsen. Den bildinformation som finns på webbplatsen på våra städmaskiner motsvarar det som levereras. Städmaskinernas prestanda som återges ska motsvara produkternas funktion.

Reklamation/Garanti

Clean Trade Scandinavia AB försäkrar att de varor du beställt inte är behäftade med några fel. Om ni, vid leverans, upptäcker synlig skada på städmaskinen ska detta anmälas till vår kundservice och transportföretaget omgående senast 5 dagar efter mottagen leverans. Fotografera skadorna och skicka till kundservice. Reklamationer skall ske senast inom fem dagar.
Du har 6 månaders reservdelsgaranti på samtliga produkter. Det betyder att om någon del är trasig skickar vi den till dig och du är ansvarig för reparationen såvida skadan inte beror på handhavandefel. Vi betalar returfrakten vid en giltig reklamation.

Tvist

Vid en tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt lag och skiljeförfarande.

Leveransvillkor

Leverans av städmaskinerna skall alltid ske till angiven adress. Mottagaren kvitterar leverans efter inspektion av gods. Om synliga transportskador finns skall dessa noteras på fraktdokumentet och anmälas till transportföretaget innan kvittens. Om försändelser inte hämtas ut i tid och skickas tillbaka till Clean Trade Scandinavia AB sker en extra debitering för frakt och omkostnader.

Betalning

Betalning av städmaskinerna sker i förskott via faktura. När betalning registrerats i vårt system skickas städmaskinen. Om produkterna köps via leasing skall leasingavtal vara underskrivet och när detta mottagits av Clean Trade Scandinavia AB:s kundtjänst skickas produkterna.

Tryckfel

Vi reserverar oss från eventuella tryckfel.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om förhinder eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalet: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

#städmaskin #skurmaskin #ångtvätt #sopmaskin #högtryckstvätt